Estatuts i Reglament Intern

Estatuts

Fes clic aquí per visualitzar-los o descarrega en pdf  Estatuts CB Tona

Reglament intern

Si vols tenir el reglament intern en format pdf, fes clic aquí: Reglament CB Tona

Aquest reglament s’ha confeccionat per donar unes pautes de comportament a tots els integrants del club , amb l’única finalitat de mantenir un cert ordre i ensenyar als nostres fills uns valors que els serviran en tots els àmbits de la vida.No posem en dubte en cap moment l’educació de ningú, però nessitem alguna eina per actuar, per si es donés el cas .

El següent document conté una sèrie de compromisos que tots hauríem de assumir , tant la direcció, com els jugadors,  els tècnics i els pares , per aquest motiu us presentem el nou :

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

COMPROMÍS DEL CLUB BÀSQUET TONA

COMPROMÍS ESPORTIU

1.-Cercar tècnics per a la formació personal i esportiva dels jugadors.
2.-Proporcionar material esportiu.
3.-Coordinar la redistribució horària d’entrenaments i partits.
4.-Cobertura de la Mutualitat Esportiva Catalana.
5.-Distribuir els jugadors en els diferents equips. Els jugadors seran classificats en funció de:

  • Llur sexe i edat, segons ho determinin les bases de les respectives competicions oficials.
  • En funció de les seves capacitats físiques i tècniques que determini l’Equip Tècnic del Club.
  • Les necessitats esportives del Club.

6.-Facilitar el llistat d’equips, jugadors, entrenadors i horaris d’entrenaments i partits la primera setmana de setembre, al plafó del Club.

7.-El Club mitjançant decisió del Comitè de Disciplina, es reserva el dret d’expulsar aquell jugador que després de repetides advertències la seva conducta i comportament no canviïn.

 COMPROMÍS ECONÒMIC

 1.  Organitzar activitats i cercar fonts d’ingressos per complir pressupostos.
 2. Ajustar el pressupost per millorar l’ensenyament del bàsquet a totes les categories.

 COMPROMÍS DELS JUGADORS

 COMPROMÍS ESPORTIU

 1.  Omplir la fitxa del Club amb tota la informació corresponent i portar tota la documentació necessària per fer les fitxes federatives.
 2. Assistir als entrenaments i als partits oficials / amistosos. En cas que algun jugador no pugui assistir a un entrenament o partit, caldrà avisar amb temps suficient a l’entrenador, per tal que aquest pugui fer una previsió dels jugadors que tindrà.
 3. Els jugadors  només podran arribar tard a l’entrenament o marxar d’aquest, momentàniament o definitivament, amb el permís de l’entrenador.
 4. Els jugadors lesionats hauran d’anar a tots els entrenaments i partits, excepte quan l’entrenador els doni permís.
 5. Cal arribar amb suficient temps a l’entrenament per poder-se canviar.
 6. Durant els entrenaments i els partits, cal estar concentrats i escoltar únicament a l’entrenador i als companys de l’equip.
 7. Tots els jugadors que componen l’equip hauran de mostrar respecte entre ells, cap als tècnics, directius, àrbitres, equips contraris i públic, tant en els partits com en els entrenaments.
 8. Només l’entrenador es pot dirigir a l’àrbitre.
 9. Cal tenir una actitud positiva des de la banqueta i animar als companys d’equip.
 10. Està prohibit l’ús de rellotges, arracades o qualsevol element extern al cos durant els entrenaments o partits. Si no es poden treure hauran d’estar coberts.
 11. Cal tenir cura del material i de les instal·lacions. Al final de cada entrenament i partit s’han de recollir les pilotes.
 12. Cal dutxar-se després de cada entrenament i partit. El temps màxim per utilitzar els vestidors és de 25 minuts.
 13. En el moment que un jugador sigui convocat per entrenar o jugar en un altre equip del Club, haurà d’assistir a l’entrenament o partit, si no és per una causa important.
 14. En els partits, caldrà portar l’equipament complert del Club camiseta ratllada vermella-groga i pantalons blaus. El xandall , mitjons i samarreta d’escalfament no son obligatoris , però caldria tenir-ho.
 15. El Club espera de tots els jugadors el seu esforç i concentració en entrenaments i partits. Cal complir el compromís adquirit a principis de temporada.

 COMPROMÍS ECONÒMIC

 1.  Pagar la quota de jugador.
 2. El pagament de la quota no implica el dret a jugar partits, aquest s’adquireix durant els entrenaments setmanals.
 3. Fer-se càrrec de les sancions econòmiques originades pel seu mal comportament. Les sancions econòmiques que dictamini la Federació Catalana de Basquetbol o el Consell Esportiu d’Osona com a conseqüència d’un comportament incorrecte d’un jugador en un partit, seran a càrrec del jugador. Igualment els desperfectes  ocasionats per un jugador en un comportament inadequat seran a càrrec del jugador o dels seus pares. Serà possible fer treballs dins del club , per tal de condonar el deute econòmic.
 4. Col·laborar de forma activa en les activitats que la Junta organitzi per. recaptar fons  (loteria, etc.)
 5. En el moment de confirmar l’entrada o la permanència per la temporada següent s’ha d’abonar la primera quota.

 ESTRUCTURA ESPORTIVA

La estructura del club està formada per:

1)   Coordinació i direcció tècnica

2)   Entrenadors.

3)   Delegats d’equip.

4)   Delegat de camp.

5)   Jugadors.

 FUNCIONS I OBLIGACIONS DE L’ESTRUCTURA ESPORTIVA

 1.  La funció bàsica del Cos Tècnic és la presa de decisions de caire estrictament esportiu i de forma col·legiada.
 2. Funcions i obligacions de l’entrenador:
  • Dirigir els entrenaments i partits de l’equip o equips que li siguin assignats pel Cos Tècnic. En cas de no poder assistir als entrenaments (per exàmens, coincidència de partits o d’altres motius personals) haurà de buscar un substitut (2n entrenador, delegat, altres entrenadors…) i ho comunicarà al Cos tècnic.
  • Si detectés qualsevol problema per no poder jugar un partit, ho notificarà al Cos Tècnic amb temps suficient per poder demanar un canvi de data (un partit es pot canviar de data si s’avisa amb 15 dies d’antelació).
  • Notificarà al Cos Tècnic la necessitat de recórrer a jugadors d’altres equips per a completar o equilibrar el seu equip, amb temps suficient.
  • Fer complir el règim de sancions previstes per aquest Reglament Intern per les faltes comeses dintre del seu grup, prèvia notificació al Cos Tècnic.
  • Mantenir la disciplina del grup dintre i fora del Club.
  • No suspendre / modificar horaris o dies d’entrenaments sense coneixement del Cos Tècnic.
  • Mantenir i respondre del material lliurat per a ús del seu equip.
  • Mantenir les instal·lacions i material comú, usat en entrenaments i partits, en perfecte estat.
  • Custodiar les fitxes del seu equip.
  • Quan un equip vulgui participar en un torneig haurà d’intentar comptar amb un mínim de 8 / 10 jugadors. S’intentarà formar un equip amb 12 demanant jugadors als altres equips. Quan estigui confeccionat l’equip per poder assistir al torneig, ho notificarà al Cos Tècnic, per tal que el Club trameti l’acceptació de la participació en el torneig. Si el torneig dura més d’un dia només s’acceptarà si es pot comptar amb el seu equip complert per a tots els dies.

3.Funcions i obligacions del Delegat d’Equip:

  • Dependrà directament de l’entrenador. La seva labor principal és la de col·laborar en totes aquelles funcions que l’entrenador o el Cos Tècnic li especifiqui.

 ELS PARES

 1. Serà funció dels pares escollir el delegat d’equip que ajudarà en el desenvolupament de les tasques que necessiti l’entrenador per l’equip.
 2. Durant els partits s’hauran de tenir unes normes mínimes:
  • Respecte per les normes de l’equip i per les regles del joc.
  • Ajudar als entrenadors i als àrbitres.
  • Mantenir l’autocontrol per donar exemple als jugadors.
  • No beure alcohol, ni fumar quan es participi directament amb alguna activitat vinculada amb els partits (taula, delegat, etc.)
  • Mantenir les instal·lacions netes, no llençar deixalles al terra.

 3.  És responsabilitat dels pares ajudar als seus fills a mantenir el compromís adquirit amb l’equip, participant en els entrenaments, partits i altres actes del Club amb la major intensitat possible, ajudant-los a organitzar-se amb els estudis i altres activitats socials.

4.  Han de col·laborar amb el desenvolupament educatiu i esportiu que intenta donar el Club, intentant reforçar valors com la cooperació, paciència, autocontrol, humilitat, etc. , fonamentals dins de qualsevol relació social.

 

RÈGIM DISCIPLINARI ESPORTIU

El Club Basquet Tona està sota les normes de la Federació De Basquetbol Catalana i el Consell Esportiu d’Osona. En el cas que  la Federació o el Consell , imposi una sanció econòmica a un jugador, entrenador o Pare/Mare , seria el mateix sancionat el que hauria de fer-se càrrec de l’import.

El club es reserva el dret de aplicar mesures disciplinaries extraordinàries en el cas de comportaments inadequats durant els entrenaments i desplaçaments , poden així sancionar amb suspensió de partits o en casos extrems l’expulsió immediata del club , i posterior comunicació a la Federació. Això inclou a tothom que d’una manera o un altre estigui vinculada al Club.

Si us interessa llegir les normes de la Federació les podeu veure a la pagina web.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.