ESTATUTS

El CLUB BASQUET TONA va ser constituït el dia 15 de setembre de 1988, com a club esportiu de règim general.  És una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. […]
El domicili social s’estableix a la localitat de Tona carrer Jaume Balmes núm. 57 Codi Postal 08551 amb (‘adreça de correu electrònic: cbtona@cbtona.cat)[…]
El CLUB BASQUET TONA té com a objectiu la pràctica de les modalitats i disciplines esportives següents: basquetbol.[…]